Wieder

In de herkansing

Bij Wieder willen we in de eerste plaats voor onze leerlingen een veilige en vertrouwde omgeving bieden, door middel van eerlijk en oprecht contact. Daarnaast brengen wij de individuele ontwikkelingslijnen van onze jongeren in beeld. Gaandeweg moeten we deze zo goed mogelijk herstellen, dan wel compenseren. Zowel op didactisch, pedagogisch en mentaal gebied ondersteunen we de leerlingen. Naast de leerling zelf brengen we ook zijn/haar omgevingsfactoren in beeld en reiken we daar waar nodig een helpende hand. Het spreekt voor zich dat we veelvuldig gebruik maken van interne alsook externe expertise. Zodra de leerling beter in zijn/haar vel zit, kan het weer tot ‘leren’ komen.

Het doel


Het primaire doel is om leerlingen waarbij het binnen het regulier onderwijs even niet meer lukt, op te vangen en ze na een bepaalde periode terug te begeleiden naar de school van herkomst. Indien het primaire doel niet haalbaar is gaan we in overleg met elkaar om te kijken of schakelen binnen het onderwijs wellicht een betere optie is. Het laatste doel is eventueel begeleiden naar werk.

Ook aan jongeren van het C.S.T. (Centrum voor Scholing en Training) van Cosis wordt onderwijs geboden in onze tussenvoorziening. Er is een verregaande samenwerking ontstaan, waarbij er over en weer gebruik wordt gemaakt van elkaars expertise.

Klik hier om naar de website van Cosis te gaan.


Schooltijden

08.45 – 09.00 uur Inloop
09.00 – 10.15 uur Praktijk/theorie
10.15 – 10.30 uur Pauze
10.30 – 12.15 uur Praktijk/theorie
12.15 – 12.45 uur Pauze
12.45 – 14.45 uur Praktijk/theorie

Op dinsdagmiddag en op de vrijdagmiddag zijn de jongeren om 12.00 uur vrij. 
Er wordt gezamenlijk geluncht welke verzorgd wordt door de school. Leerlingen mogen in de kleine pauze en tijdens de middagpauze het terrein niet verlaten.

Op de woensdagmiddag krijgen de leerlingen Psychomotorische Therapie (PMT). Dit is een speltherapie waarbij op methodische wijze gebruikgemaakt wordt van werkvormen gericht op lichaamsbeleving en het handelen in bewegingssituaties. Het is een combinatie van doen, ervaren en erover praten. Door PMT worden leerlingen zich meer bewust van hun eigen gedrag, gevoelens en gedachten en leren ze lichamelijke signalen (zoals ademhaling en spierspanning) herkennen.

Op de donderdagmiddag gaat de gehele groep (uitgezonderd de leerlingen die op stage zijn) naar de sport. De sport wordt gehouden in
het gymlokaal van PrO Winschoten aan Bovenburen 11. Hier volgen de leerlingen onder leiding van een LO-docent de reguliere sportlessen.
 

De vakantie-planning loopt gelijk met alle
andere vestigingen van het Dollard College.

Aanmelden en contact


Het aanmelden van een leerling kan bij Mw. G. Spreen, secretaris van het Breed OndersteuningsTeam (BOT) van het Dollard College. Bij ziekte van de leerling dient de leerling telefonisch afgemeld te worden door ouders/verzorgers.  


Contactgegevens aanmelden
Mw. G. Spreen
E: spr@dollardcollege.nl
T: 0597-553190

Algemene contactpersonen Wieder
Mw. M. Middel, dhr. E. Schipper en dhr. J. Buter
Garst 1, 9673 AA Winschoten
T: (0597) 431027
E: wieder@dollardcollege.nl

Antwoorden op je vragen

Veelgestelde vragen

Als alles naar wens verloopt, is dat één van de hoofddoelen.

Dat kan erg variëren. De gestelde doelen kunnen verschillen waardoor de ene leerling na twaalf weken terugkeert, terwijl een andere leerling een langere tijd nodig heeft.

De lesstof wordt in hetzelfde tempo aangeboden als in het regulier onderwijs. De leerling maakt dezelfde toetsen en opdrachten. 

In overleg met de mentor en ondersteuningscoördinator van de school van herkomst maken we een planning waarbij stapsgewijs de lessen op het regulier onderwijs worden uitgebracht afhankelijk van de te stellen doelen. 

In overleg met leerling, ouders/verzorgers en andere expertise wordt overlegd welke route meer geschikt is in plaats van terugkeer naar de oude situatie. Wanneer er binnen het Dollard College een andere plek wordt gevonden zal de leerling, afhankelijk van de ondersteuningsbehoefte, gefaseerd overstappen. Bij plaatsing buiten het Dollard College wordt de leerling overgedragen aan het ondersteuningsteam van de betreffende school. 

De leerling krijgt bij Wieder net als op de school van herkomst huiswerk mee en hij/zij zal ook dezelfde toetsen, overhoringen en opdrachten krijgen. 

De docenten beschikken over een onderwijsbevoegdheid en zullen, daar waar nodig, vakspecialistische collega’s consulteren. 

De vakanties zijn gelijk aan de vestiging Dollard College PrO Winschoten.