Ondersteuning

Basisondersteuning

Op het Dollard College krijgen leerlingen onderwijs dat bij hen past; indien nodig krijgen ze ook ondersteuning dat bij hen past. De ondersteuning op het Dollard College kent verschillende niveaus. In de basisondersteuning krijgt de leerling begeleiding van een mentor of coach en vakdocent. De basisondersteuning is beschikbaar voor alle leerlingen. Als de basisondersteuning onvoldoende toereikend is om het verwachte eindniveau te halen, kan de leerling in aanmerking komen voor aanvullende ondersteuning. Deze aanvullende ondersteuning wordt zoveel mogelijk op groepsniveau in de klas gerealiseerd. 

Aanvullende ondersteuning


Bij aanvullende ondersteuning is altijd sprake van maatwerk. Aanvullende ondersteuning kan plaatsvinden op groepsniveau en op individueel niveau. Ook de aanvullende ondersteuning heeft betrekking op het leren van de leerling of inhoudelijk op het vak waar de leerling extra hulp voor nodig heeft. Welke ondersteuning de leerling krijgt, wordt vastgelegd in een groepsplan of een individueel ontwikkelingsperspectiefplan. De aanvullende ondersteuning wordt per ondersteuningsprofiel van de vestiging bekeken en ingevuld. 

Voor elke leerling die aanvullende ondersteuning nodig heeft, wordt een ontwikkelingsperspectiefplan opgesteld. Een zogenaamd OPP. De school bespreekt met de ouders/verzorgers het OPP en de ondersteuningsbehoefte van de leerling. In het OPP staat het verwachte eindniveau beschreven en de manier waarop de extra ondersteuning zal bijdragen aan het bereiken daarvan.

Samenwerkingsverband

In het samenwerkingsverband werken scholen samen op het terrein van passend onderwijs. Het Dollard College maakt hier ook deel van uit. In het samenwerkingsverband zorgen scholen ervoor dat zij leerlingen, die aanvullende ondersteuning en begeleiding nodig hebben, zo goed mogelijk onderwijs bieden. Op deze manier wordt voorkomen dat leerlingen tussen wal en schip vallen.

Bekijk ook eens onderstaande websites, voor meer informatie over passend onderwijs.

www.passendonderwijsgroningen.nl
www.passendonderwijs.nl
www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl

Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB)

Op het Dollard College krijgen de leerlingen Loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB). Leerlingen  leren door middel van ervaringen op en buiten de school bewust na denken over wat de mogelijkheden zijn in de toekomst en hoe ze deze mogelijkheden kunnen creëren. Door te leren ontdekken wat je kan,wat je zou willen, wat bij je past,hoe je daar zou kunnen komenen wie je daarbij zou kunnen helpen kunnen leerlingen zich op de juiste manier voorbereiden. Met behulp van de vijf loopbaancompetenties zijn ze in staat al lerend en werkend hun loopbaan zelf te sturen. De vijf loopbaancompetenties (afbeelding) zijn:

  • Kwaliteitenreflectie Wat kan ik?
  • Motievenreflectie Wat wil ik?
  • Werkexploratie Wat past bij mij?
  • Loopbaansturing Hoe kom ik daar?
  • Netwerken Wie kan mij daarbij helpen?

Tijdens de reguliere lessen, projectdagen gericht op LOB, stages en LOB gesprekken leren onze leerlingen om op een bewuste manier te werken aan deze loopbaancompetenties. Deze leerervaringen plaatsen de (vmbo)leerlingen in een digitaal loopbaandossier (portfolio).

Tussenvoorziening Wieder

Voor leerlingen die niet opgevangen kunnen worden binnen de reguliere klassen heeft het Dollard College een aparte opvang geregeld: Wieder. Wieder is dialect voor 'We gaan verder'. Leerlingen van het Dollard College die nog onder de leerplichtwet vallen, kunnen worden opgevangen zodra ze om welke reden dan ook niet kunnen of mogen deelnemen aan het regulier onderwijssysteem. De redenen hiervoor zijn zeer divers. Eventuele plaatsing van leerlingen wordt geregeld door het Begeleiding- en Ondersteuningsteam (telnr. 0597-55 31 90).


Klik hier om meer te lezen over Wieder.

Meer informatie?

Lees meer over de ondersteuning van het Dollard College in het Ondersteuningsplan.

Bekijk het Ondersteuningsplan