Schoolkosten

Lesgeld
In Nederland heeft ieder kind recht op goed onderwijs. U hoeft geen lesgeld te betalen voor uw kind in het voortgezet onderwijs. Tot 18 jaar is er vrijstelling van wettelijk lesgeld.

Schoolboeken/Lesmateriaal
De leerlingen krijgen de schoolboeken gratis. Het gaat hierbij om de leerboeken en werkboeken. Ook lesmateriaal dat door de school zelf is ontwikkeld valt hieronder. Verder kunnen dit licentiekosten van digitaal leermateriaal, cd’s en dvd’s zijn. Het Dollard College heeft een eigen boekenfonds. De leerboeken worden in bruikleen gegeven en moeten aan het einde van het schooljaar weer worden ingeleverd. Hiervoor wordt geen borg gevraagd, wel worden de leerlingen en de ouders/verzorgers gevraagd een bruikleenovereenkomst te ondertekenen. De werkboeken worden aan het einde van het schooljaar in eigendom overgedragen. Werkboeken die in meerdere leerjaren worden gebruikt, moeten door de leerling zelf worden bewaard. Deze worden in het volgende leerjaar niet opnieuw gratis verstrekt. 

Bij aanvang van het schooljaar worden, tegen inlevering van de getekende bruikleenovereenkomst, de boekenpakketten door de school verstrekt. De vestiging informeert de leerlingen en ouders/verzorgers wanneer de boekenpakketten kunnen worden opgehaald. 

Sommige lesmaterialen en schoolbenodigdheden moet u zelf betalen. Het gaat dan bijvoorbeeld om woordenboeken, een rekenmachine, Bosatlas, schrijfgerei, schriften, een agenda, gymspullen en een goede schooltas,

Vrijwillige ouderbijdrage
Ieder jaar wordt bekeken hoe de gelden die van de overheid worden ontvangen zo goed mogelijk besteed kunnen worden, waarbij het belang van de leerlingen voorop staat. Niet alle schoolkosten worden echter door de overheid bekostigd en daarom vraagt het Dollard College van de ouders/verzorgers een ouderbijdrage voor materialen en activiteiten. De hoogte van deze bijdrage verschilt per opleiding en leerjaar. Op de portal vindt u een overzicht van de gevraagde ouderbijdragen en het reglement ‘Regeling vrijwillige ouderbijdrage’. De inning van deze bijdrage gaat via WIS Collect, u krijgt via uw e-mail informatie over deze wijze van betaling.

Het Dollard College heeft de ‘Gedragscode schoolkosten voortgezet onderwijs 2009’ van de VO-Raad ondertekend. Met deze gedragscode worden scholen gestimuleerd om de schoolkosten transparant te maken en zo laag mogelijk te houden. Met het ondertekenen van deze gedragscode geeft het Dollard College aan dat zij zich zal houden aan de regels van deze gedragscode.

De ouderbijdrage is vrijwillig en het vrijwillige karakter van de ouderbijdrage is in de wet geregeld. De toelating van uw zoon/dochter tot het Dollard College is niet afhankelijk van het wel of niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage en leerlingen mogen niet worden uitgesloten van activiteiten, zoals excursies, als de hiervoor gevraagde ouderbijdrage niet door u wordt betaald. Het Dollard College vindt het echter, in het belang van de ontwikkeling van de leerling, wenselijk dat bijvoorbeeld excursies wel kunnen doorgaan.

Als het aantal betalende ouders/verzorgers te gering is dan valt helaas niet uit te sluiten dat excursies of andere activiteiten niet kunnen doorgaan, omdat de ontvangen bijdragen niet voldoende zijn om de activiteit te bekostigen. Wij doen daarom een beroep op u, in het belang van uw zoon/dochter, excursies en andere activiteiten mogelijk te maken met de gevraagde ouderbijdrage.

Kosten schoolvervoer
In de meeste gevallen komen leerlingen op de fiets naar school. Wellicht heeft uw zoon of dochter een nieuwe fiets nodig, houd dan rekening met deze kosten. Reist uw kind met het openbaar vervoer? Dan zijn de reiskosten voor eigen rekening. Abonnementen zijn vaak voordeliger dan losse kaartjes. Voor kinderen met een beperking is soms een tegemoetkoming in de kosten voor het schoolvervoer mogelijk. Vraag bij uw gemeente naar de mogelijkheden.

Overige kosten
Als uw kind naar de middelbare school gaat, krijgt u met kosten te maken waar u wellicht niet meteen aan denkt. Hierboven zijn al een aantal kosten behandeld. Maar wat dacht u van een goed regenpak, voor als uw kind een aantal kilometer moet fietsen naar school?

Schoolkosten verschillen
De schoolkosten kunnen per vestiging van het Dollard College verschillen. Informeer bij de vestiging van de keuze van uw kind naar de exacte schoolkosten.

Tegemoetkoming in de schoolkosten
De Stichting Provinciaal Groninger Studiefonds verstrekt tegemoetkomingen in de schoolkosten en/of de direct daarmee samenhangende reiskosten aan inwoners van de provincie Groningen met een gezinsinkomen dat iets boven het bijstandsniveau ligt. Of u hiervoor in aanmerking komt, kunt u navragen bij het secretariaat van de stichting, telefoonnummer 050 - 316 43 21 of via www.studiefondsgroningen.nl.

De Stichting Leergeld vergoedt kosten die niet of maar gedeeltelijk worden vergoed door een voorliggende voorziening voor schoolbenodigdheden, kamp, excursies, een sportclub of een vereniging- kunstzinnige vorming. De Stichting Leergeld verwijst in eerste instantie naar wettelijk voorliggende voorzieningen, indien aanwezig, en helpt bij het invullen van de benodigde formulieren. Daarnaast biedt de stichting zelf ook hulp in de vorm van een voorschot, gift of renteloze lening. De Stichting Leergeld is een landelijke stichting, die werkzaam is in meerdere regio’s. De stichting is te bereiken op tel. 013 - 545 16 56 of www.leergeld.nl

Heeft u nog vragen?  Neem dan contact met ons. Wij helpen u graag.