Organisatie

Organisatie

Het Dollard College is een school voor voortgezet onderwijs in Oost-Groningen. We hebben vestigingen in Bellingwolde, Pekela, Woldendorp en Winschoten. Bij ons kun je vwo (gymnasium, atheneum), vwo tto, havo, vmbo, praktijkonderwijs of isk volgen. Het Dollard College maakt samen met Ubbo Emmius deel uit van Stichting Scholengroep Trivium.

Jaarverslag

Meer informatie over het Dollard College als organisatie is te vinden in het jaarverslag 2021. In dit verslag blikken we terug op het afgelopen jaar. We vertellen over onze resultaten en bijzondere gebeurtenissen.

Schoolplan

Het schoolplan 2020-2022 is een formeel beleidsdocument van het Dollard College. Met dit schoolplan wil het Dollard College voor de komende jaren de hoofdlijnen van het beleid weergeven. Het is een intern verantwoordingsdocument waarin de school verantwoording aflegt over het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs. De school probeert hiermee inzicht te geven in de gemaakte keuzes en in de gestelde prioriteiten voor het beleid dat binnen de school wordt gevoerd. De school wil met dit document zowel intern als extern aangeven waar zij staat en wat op verschillende beleidsterreinen nagestreefd wordt.

De ambities in het schoolplan 2020-2022 sluiten naadloos aan bij de doelstellingen van het Toekomstplan Dollard College 2016-2020. Vanuit de missie en visie geloven we in verder werken in de ingezette richting. Daarmee kiest het Dollard College nadrukkelijk voor voortzetting van de ingezette beleidslijn.