Ondersteuning

Ondersteuning

Ondersteuning

Op het Dollard College krijgen leerlingen onderwijs dat bij ben past; indien nodig krijgen ze ook ondersteuning dat bij hen past. De ondersteuning op het Dollard College kent verschillende niveaus. In de basisondersteuning krijgt de leerling begeleiding van een mentor of coach en vakdocent. De basisondersteuning is beschikbaar voor alle leerlingen. Als de basisondersteuning onvoldoende toereikend is om het verwachte eindniveau te halen, kan de leerling in aanmerking komen voor aanvullende ondersteuning. Deze aanvullende ondersteuning wordt zoveel mogelijk op groepsniveau in de klas gerealiseerd. De school bekostigt de aanvullende ondersteuning vanuit de middelen van het samenwerkingsverband. *Zie hieronder de uitleg over het samenwerkingsverband.

Aanvullende ondersteuning
Bij aanvullende ondersteuning is altijd sprake van maatwerk. Aanvullende ondersteuning kan plaatsvinden op groepsniveau en op individueel niveau. Ook de aanvullende ondersteuning heeft betrekking op het leren van de leerling of inhoudelijk op het vak waar de leerling extra hulp voor nodig heeft. Welke ondersteuning de leerling krijgt, wordt vastgelegd in een groepsplan of een individueel ontwikkelingsperspectiefplan. De aanvullende ondersteuning wordt per ondersteuningsprofiel van de vestiging bekeken en ingevuld.

Samenwerkingsverband
In het samenwerkingsverband werken scholen samen op het terrein van passend onderwijs. In het samenwerkingsverband zorgen scholen ervoor dat zij leerlingen, die aanvullende ondersteuning en begeleiding nodig hebben, zo goed mogelijk onderwijs bieden. Op deze manier wordt voorkomen dat leerlingen tussen wal en schip vallen.

Zorgplicht
Schoolbesturen hebben een zorgplicht. Scholen moeten ervoor zorgen dat iedere leerling die extra ondersteuning nodig heeft een passend onderwijsaanbod krijgt, bij voorkeur binnen het samenwerkingsverband. Dit geldt voor leerlingen die op de school staan ingeschreven en voor leerlingen die zich nieuw aanmelden.
Een passende onderwijsplek kan zijn op de school waar ouders/verzorgers de leerling aanmelden, eventueel met extra ondersteuning, of op een andere school in het regulier of speciaal onderwijs.

Ontwikkelingsperspectief
Voor elke leerling die aanvullende ondersteuning nodig heeft, wordt een ontwikkelingsperspectiefplan opgesteld. De school bespreekt met de ouders/verzorgers het ontwikkelingsperspectiefplan en de ondersteuningsbehoefte van de leerling. In het ontwikkelingsperspectiefplan staat het verwachte eindniveau beschreven en de manier waarop de extra ondersteuning zal bijdragen aan het bereiken daarvan.

Meer algemene informatie
Informatie over het samenwerkingsverband Groningen Ommelanden is te vinden op www.passendonderwijsgroningen.nl. Meer algemene informatie is te vinden op www.passendonderwijs.nl. Verder geeft het Steunpunt Passend Onderwijs informatie over passend onderwijs aan ouders/verzorgers van leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte. Het steunpunt is te vinden via https://www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl.

Ondersteuningsplan
In het ondersteuningsplan wordt beschreven hoe de ondersteuning op het Dollard College is vormgegeven. Bij het maken van plannen is het goed te beseffen dat we in een dynamische wereld leven. Dit zorgt ervoor dat plannen niet statisch kunnen en mogen zijn, maar dat een voortdurende evaluatie en actualisatie noodzakelijk is. Het Dollard College ziet dit document dan ook als een richtinggevend plan voor vier jaar. In de ondersteuningsprofielen van de vestigingen zal de voortdurende evaluatie en actualisatie plaats moeten vinden. Download hier het ondersteuningsplan